+420 777 223 125
Napište nám kdykoliv! info@aroma-lampy.cz

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.aroma-lampy.cz je firma Mediatora spol. s r.o., IČO: 24704792. Adresa provozovny Pod Šmukýřkou 1048/2, Praha 5.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.aroma-lampy.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka, spotřebitele).

Uskutečnění objednávky na našich internetových stránkách, znamená úplný souhlas klienta s všeobecnými podmínkami prodeje.

Právní vztahy mezi internetovým obchodem aroma-lampy.cz a klientem jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se výlučně všeobecnými podmínkami prodeje, příp. zvláštními podmínkami, řádně zveřejněnými na internetových stránkách aroma-lampy.cz. Jakékoliv podmínky, které nejsou v souladu s těmito všeobecnými či zvláštními podmínkami prodeje, jsou neplatné. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel

Internetový obchod www.aroma-lampy.cz si vyhrazuje právo všeobecné podmínky prodeje kdykoliv změnit. Platné všeobecné prodejní podmínky jsou ty, jejichž znění je zveřejněno na internetových stránkách www.aroma-lampy.cz ke dni uskutečnění objednávky.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Kupující objednává u prodávajícího zboží, které je uvedeno na internetových stránkách aroma-lampy.cz a to prostřednictvím aplikace internetového obchodu, která kupujícímu umožní vybrat druh, množství zboží za stanovenou cenu, způsob dodání, platbu a vyplnit veškeré údaje uvedené v objednávce, označené prodávajícím jako povinné. Proces objednávky je ukončen vystavením formuláře objednávky a jeho potvrzením ze strany kupujícího. Potvrzením objednávky kupující prohlašuje, že u prodávajícího závazně objednává v objednávce uvedené zboží, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí a považuje je pro sebe za závazné.

Objednávka kupujícího se pro účely obchodních podmínek považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy ohledně zboží uvedeného v objednávce. Kupní smlouva ohledně zboží uvedeného v objednávce (dále jen kupní smlouva) je mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu, jakožto souhlasu s návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupující prohlašuje, že potvrzením objednávky dle těchto obchodních podmínek výslovně souhlasí se způsobem uzavření kupní smlouvy.

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce v termínu dle obchodních podmínek a do místa dodání zboží uvedeného v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží od prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce.

V rámci kompatibility občanského zákoníku se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 199/44/ES o určitých aspektech prodeje spotřebního zboží, se zavádí institut shody s kupní smlouvou, tj. že zboží je při převzetím Kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad.

Vyřízení objednávky

Internetový obchod aroma-lampy.cz se zavazuje splnit objednávku klienta v okamžiku, kdy objednávku klienta schválí a potvrdí její akceptaci klientovi e-mailem. Zboží skladem expedujeme většinou do 5, max. 9 pracovních dnů, ostatní dle informační doby dodání.

Dodací a dopravní podmínky

Zboží skladem expedujeme většinou během 5 - 9 pracovních dnů od obdržení objednávky. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny následujícími způsoby:

  • dobírkou - peníze za zboží platíte až při převzetí zboží dopravci
  • převodem/složením na účet prodávajícího – po obdržení Vaší objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol. Zboží zaplatíte předem na náš bankovní účet: 2500410419/2010 a jako variabilní symbol uveďte číslo Vaší objednávky

Konkrétní ceny dopravného a způsobů platby naleznete v sekci Jak nakupovat.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

Záruka a reklamace

Záruční doba na zboží začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím. Kupující má právo vrátit zboží Prodávajícímu ve lhůtě 14 dnů ode dne předání zboží. Reklamace vyřizujeme v souladu s obchodním zákoníkem. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku předání Kupujícímu nebo v okamžiku předání nezávislému dopravci k dodání ke kupujícímu, pokud je kupujícím uplatněna ve výše uvedených lhůtách.

Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení. Tato vada nesmí být předmětem uplatnění reklamace v případě, že byla použita nevhodná technologie reklamní úpravy zboží kterou Kupující výslovně vyžadoval a byl na rizika předem písemně upozorněn.

Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

Kupujícímu nepřísluší práva se zárukami, jestliže nebyly dodrženy obvyklé způsoby užití výrobku, nebo byly na výrobku provedeny úpravy či zásahy, nebo došlo k poškození výrobku hrubou nedbalostí, nebo nešetrným zacházením.

V případě, že Kupující chce zboží reklamovat, musí nejprve prostřednictvím e-mailu sdělit, že bude zboží reklamovat. Potom musí zboží řádně zabalit a zaslat na vlastní náklady na adresu Prodávajícího. K reklamovanému zboží musí Kupující přiložit písemné sdělení o důvodu uplatnění reklamace a doklad o zaplacení.

Kupující je povinen zkontrolovat při přebírání zboží, zda obal není porušen a zboží poškozeno či odcizeno. V případě, že ano, je třeba poškozený balík nafotit a poslat fotku na e-mail Prodejce spolu se soupisem poškozeného zboží, a to do 24 hodin od převzetí objednávky.

Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH 21 % a jsou koncové. Součástí dodávky je řádný daňový doklad. Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Pokud máte zboží objednané, platí cena, za kterou jste objednali bez ohledu na změny. Výjimku tvoří situace, kdy došlo k zveřejnění špatné ceny a to lidskou chybou nebo chybou systému.

Platnost objednávky

Veškeré objednávky podané prostřednictvím e-shopu jsou závazné.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou nám svěřené, nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kdykoliv můžete požádat o jejich změnu či vymazání emailem.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.6.2015.