Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.aroma-lampy.cz je firma Mediatora spol. s r.o., IČO: 24704792. Adresa prevádzky Pod Šmukýřkou 1048/2, Praha 5.

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.aroma-lampy.cz. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa).

Uskutočnenie objednávky na našich internetových stránkach, znamená úplný súhlas klienta so všeobecnými podmienkami predaja.

Právne vzťahy medzi internetovým obchodom aróma-lampy.cz a klientom sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a riadi sa výlučne všeobecnými podmienkami predaja, príp. osobitnými podmienkami, riadne zverejnenými na internetovej stránke arómu-lampy.cz. Akékoľvek podmienky, ktoré nie sú v súlade s týmito všeobecnými alebo osobitnými podmienkami predaja, sú neplatné. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom, č 513/1991 Z. z., Všetko v znení noviel

Internetový obchod www.aroma-lampy.cz si vyhradzuje právo všeobecné podmienky predaja kedykoľvek zmeniť. Platné všeobecné predajné podmienky sú tie, ktorých znenie je zverejnené na internetových stránkach www.aroma-lampy.cz ku dňu uskutočnenia objednávky.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci objednáva u predávajúceho tovar, ktoré je uvedené na internetových stránkach arómu-lampy.cz a to prostredníctvom aplikácie internetového obchodu, ktorá kupujúcemu umožní vybrať druh, množstvo tovaru za stanovenú cenu, spôsob dodania, platbu a vyplniť všetky údaje uvedené v objednávke, označené predávajúcim ako povinné. Proces objednávky je ukončený vystavením formulára objednávky a jeho potvrdením zo strany kupujúceho. Potvrdením objednávky kupujúci prehlasuje, že u predávajúceho záväzne objednáva v objednávke uvedený tovar, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí a považuje ich pre seba za záväzné.

Objednávka kupujúceho sa na účely obchodných podmienok považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy ohľadne tovaru uvedeného v objednávke. Kúpna zmluva ohľadom tovaru uvedeného v objednávke (ďalej len kúpna zmluva) je medzi kupujúcim a predávajúcim uzatvorená okamihom doručenia potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho kupujúcemu, ako súhlasu s návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Kupujúci prehlasuje, že potvrdením objednávky podľa týchto obchodných podmienok výslovne súhlasí so spôsobom uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar uvedený v objednávke v termíne podľa obchodných podmienok a do miesta dodania tovaru uvedeného v objednávke a kupujúci sa zaväzuje tento tovar od predávajúceho alebo ním zvoleného prepravcu prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru uvedenú v objednávke.
Vybavenie objednávky

Internetový obchod aróma-lampy.cz sa zaväzuje splniť objednávku klienta v okamihu, keď objednávku klienta schváli a potvrdí jej akceptácii klientovi e-mailom. Tovar skladom expedujeme väčšinou do 5, max 10 pracovných dní, ostatné podľa informačnej lehoty dodania.


Dodacie a dopravné podmienky

Tovar skladom expedujeme väčšinou počas 5 - 10 pracovných dní od doručenia objednávky. V prípade, že kupujúci hradí kúpnu cenu bankovým prevodom alebo zložením na účet predávajúceho, zaväzuje sa predávajúci expedovať tovar kupujúcemu nasledujúci pracovný deň odo dňa pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho (najneskôr do 5 dní - v pracovné dni). Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamih doručenia tovaru kupujúcemu v súlade s kúpnou zmluvou. Bezdôvodné odmietnutie tovaru kupujúcim sa nepovažuje za nesplnenie povinnosti dodať tovar zo strany predávajúceho.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho okamihom úplného zaplatenia kúpnej ceny nasledujúcimi spôsobmi:

dobierkou - peniaze za tovar platíte až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi (kuriérovi) alebo na pošte

Konkrétne ceny dopravného a spôsobov platby nájdete v sekcii Ako nakupovať.

Záruka a reklamácie

Záručná doba na tovar začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Kupujúci má právo vrátiť tovar Predávajúcemu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Reklamácie vybavujeme v súlade s obchodným zákonníkom. Kupujúcemu neprislúcha práva so zárukami, ak neboli dodržané obvyklé spôsoby použitia výrobku, alebo boli na výrobku vykonané úpravy či zásahy, alebo došlo k poškodeniu výrobku hrubou nedbanlivosťou, alebo nešetrným zaobchádzaním.

V prípade, že Kupujúci chce tovar reklamovať, musí najprv prostredníctvom e-mailu oznámiť, že bude tovar reklamovať. Potom musí tovar riadne zabaliť a poslať na vlastné náklady na adresu Predávajúceho. K reklamovanému tovaru musí Kupujúci priložiť písomné oznámenie o dôvode uplatnenia reklamácie a doklad o zaplatení.

Kupujúci je povinný skontrolovať pri preberaní tovaru, či obal nie je porušený a tovar poškodený alebo odcudzené. V prípade, že áno, treba poškodený balík nafotiť a poslať fotku na e-mail Predajca spolu so súpisom poškodeného tovaru, a to do 24 hodín od prevzatia objednávky.


Ceny a platnosť ponuky

Všetky ceny sú uvedené s DPH 20% a sú koncové. Súčasťou dodávky je riadny daňový doklad. Všetky ceny vrátane akčných platí do odvolania alebo vypredania zásob. Pokiaľ máte tovar objednaný, platí cena, za ktorú ste objednali bez ohľadu na zmeny. Výnimku tvorí situácia, kedy došlo k zverejnenie zlé ceny a to ľudskou chybou alebo chybou systému.
Platnosť objednávky

Všetky objednávky podané prostredníctvom e-shopu sú záväzné.

Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje, ktoré sú nám zverené, nebudú bez Vášho súhlasu poskytnuté tretím osobám ani iným subjektom a bude s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom č 101/2000 Z. z., O ochrane osobných údajov. Kedykoľvek môžete požiadať o ich zmenu či vymazanie emailom.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.3. 2011.

Kontaktujte nás

Tel: +420 777 223 125

Tel: +420 608 519 319

Tel: +420 257 215 065

info@aroma-lampy.cz

Facebook
Zaslání dárkového poukazu

Zasílání dárkových poukazů zdarma online

  • Ceny jsou uvedeny vč. DPH
  • rychlý nákup z pohodlí Vašeho domova
  • kontaktujte nás, poradíme Vám
  • zasíláme vzorky vůní
  • dárkový poukaz
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.
Amazing places kouzelná místa v Česku. Oblíbené pneumatiky Semperit za výhodné ceny. Rent a car on Prague airport.